1. CELE:

– uczczenie i unaocznienie wysiłku żołnierza polskiego w misjach poza granicami kraju

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej,

– popularyzacja zdrowego stylu życia,

– promocja miasta Bolesławiec

2. PATRONAT: – Prezydent Miasta Bolesławiec
PATRONAT HONOROWY – Pani Aneta Kurowska

3. ORGANIZATORZY: – Miasto Bolesławiec – Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints – MOSiR Bolesławiec

4. TERMIN I MIEJSCE: 20 maja 2018 roku (niedziela), start biegu o godz. 11:15.

5. TRASA: Długość trasy – 5 km. Nawierzchnia asfaltowa (2 pętle) Start i meta: Plac Piłsudskiego w Bolesławcu.

6. UCZESTNICTWO: W Biegu Weterana obowiązywać będzie złożenie oświadczenia o zdolności do biegu. Wszystkim zawodnikom startującym w biegu zostaną wydane numery startowe w biurze zawodów. Obowiązuje limit uczestników – 300 osób (decyduje kolejność wpłat).

7. ZGŁOSZENIA DO BIEGU: Zgłoszenia do Biegu Weterana prowadzone będą poprzez stronę internetową: Link do zapisów: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=298

Link do elektronicznych zapisów aktywny do 16 maja 2018 r.

8. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH:

w dniu zawodów od godziny 8:30 do 10:45 w biurze zawodów, znajdującym się w namiotach organizatora przy Placu Piłsudskiego w Bolesławcu.

9. WPISOWE:

Opłata w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) za uczestnictwo nie ma charakteru bezwzględnego, lecz jest zwrotem kosztów pamiątkowego pakietu startowego (medal, numer startowy).

Wpisowe jest bezzwrotne i nie ma możliwości przeniesienia jego na inną osobę, W przypadku wolnych miejsc po 16 maja 2018r. opłata wzrasta do 30 zł (trzydzieści złotych).

Wpisowe płatne na konto organizatora z dopiskiem:

imię i nazwisko oraz Bieg Weterana:

02 1020 2137 0000 9102 0046 8140

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, ul. Spółdzielcza 2, 59-700 Bolesławiec

10. KLASYFIKACJE:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet (miejsca 1-5)

– klasyfikacja weteranów (miejsca 1-3) – kobiety i mężczyźni

– klasyfikacja weterana poszkodowanego (miejsca 1-3)

11. NAGRODY:

Klasyfikacja generalna mężczyzn: Nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna kobiet: Nagrody rzeczowe

Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach mogą się dublować. Każdy z uczestników, którzy dotrą do mety, otrzyma wyjątkowy medal. Zawodnicy na mecie mają zapewnioną wodę.

12. POZOSTAŁE USTALENIA:

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, w ramach 18 Europejskich Biegów Ulicznych w Bolesławcu,

– Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, – Obowiązuje limit 300 uczestników biegu głównego (decyduje kolejność wpłat),

– Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, – Uczestnikami mogą być wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów,

– Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach. W przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność (dotyczy to indywidualnych zgłoszeń pełnoletnich uczestników)

– Po biegu istniej możliwość skorzystania z natrysków (Stadion Miejski w Bolesławcu, ul. Spółdzielcza 2, „Leśny Potok” ul. Jeleniogórska 15).

Close Menu