Beauty

ZAPISY

napisz: drogadobagram@gmail.com

REGULAMIN

Regulamin 1. Biegu Weterana „Droga do Bagram”

w trybie wirtualnym

 

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem 1. Biegu Weterana „Droga do Bagram” (zwanym dalej 1. Biegiem Weterana, “bieg” lub „biegiem”) jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, ul. Puławska 6a,  00-909 Warszawa (dalej jako: „Organizator”).

 

 1. CEL
  1. Promocja aktywności fizycznej jako podstawowego elementu budowania zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku weteranów.

  2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prawidłowych nawyków żywieniowych.

  3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i płynącym z nich zagrożeniom.

  4. Profilaktyka prozdrowotna weteranów i ich rodzin.

  5. Promocja weteranów i Wojska Polskiego w środowisku cywilnym.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I DYSTANS
  1. Bieg odbywa się w formule biegu wirtualnego.

  2. Bieg może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.

  3. Oficjalny start biegu ustala się na 24.05.2021r., a jego zakończenie na 30.05.2021r.

  4. Minimalna długość trasy to 5 km.

  5. Każdy uczestnik może pobiec kilka razy.

  6. Celem dystansowym jest pokonanie przez uczestników łącznie odległości pomiędzy Polską a Bagram w Afganistanie, gdzie służbę pełnili polscy żołnierze czyli 5238km.

 

 1.  ​ZASADY UCZESTNICTWA

  1. W biegu może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestruje się do biegu przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.biegweterana.pl

  2. Rejestracja na bieg jest dostępna w terminie 10-21.05.2021 roku lub do wyczerpania puli startowej wynoszącej 1000 miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia limitu miejsc.

  3. Udział w biegu jest bezpłatny.

  4. Organizator zastrzega sobie połowę miejsc dla weteranów działań poza granicami państwa.

  5. Przed rozpoczęciem oficjalnego biegu uczestnik może pobrać numer startowy w formacie PDF (do wydrukowania), który będzie dostępny na stronie internetowej www.biegweterana.pl

  6. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu, który pokona dystans min. 5km otrzyma pamiątkowy medal (wysyłka kurierska) oraz certyfikat, który będzie do pobrania na stronie biegu.

  7. Dowodem skutecznej rejestracji jest informacja o zgłoszeniu na liście zgłoszonych zawodników na stronie internetowej www.biegweterana.pl/zapiszsie

  8. Dozwolone są następujące formy pokonania dystansu: bieg, marsz, z pomocą kijków Nordic Walking itd. Osoby niepełnosprawne mogą pokonać dystans z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego lub roweru dla niepełnosprawnych.

  9. W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają rejestracji.

  10. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłaszać za zgodą rodzica i startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

  11. Wybierz wariant pomiaru czasu:

​​​​              a.  Biegam z zegarkiem sportowym Garmin, Polar lub Suunto.

                   Podłącz swój zegarek do systemu wyników tutaj:

                   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/treningi/apiconnect.php

                  Od tej pory twoje treningi z zegarka będą przesyłane automatycznie (jak do Stravy). W dniu                     gdy biegałeś przypisz zarejestrowany bieg do wyników wydarzenia tutaj:

                   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/results/addresults.php?zawody=6155

              b.  Biegam z dowolnym zegarkiem sportowym lub z aplikacją Strava, Endomondo, Sports                             Tracker, RunKeeper, …

                   po biegu pobierz plik ze śladem GPS (gpx lub tcx) i wgraj go do wyników wydarzenia tutaj:

                   https://online.datasport.pl/zapisy/portal/results/addresults.php?zawody=6155

              c.  Użyję aplikacji Rejestrator GPS do pomiaru czasu.

                   Pobierz i zainstaluj aplikację ze sklepu Play dla androida tutaj:

                   https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.datasport.rejestrator

                   lub Appstore dla Iphonów tutaj:

                   https://apps.apple.com/pl/app/datasport-rejestrator-gps/id1516174001?l=pl

                   Aplikację znajdziesz w sklepach pod nazwą Rejestrator GPS Datasport.

                   Przy pierwszym uruchomieniu BARDZO DOKŁADNIE ustaw telefon (lokalizacja GPS -                                 ZAWSZE, optymalizacja baterii - WYŁĄCZONA, automatyczne uruchamianie i zarządzanie                         aplikacją - WYŁĄCZONE). Złe ustawienie telefonu uniemożliwi działanie aplikacji.

                   Potrenuj z aplikacją co najmniej 2km wybierz wtedy START i TRENINGI (jeżeli wystąpią                               problemy zajrzyj do instrukcji – instrukcja dostępna na stronie internetowej biegu)

                   W dniu biegania wybierz START, TWOJE ZAWODY i wydarzenie Bieg Weterana „Droga do                         Bagram”

                   UWAGA

                   Nierzetelnie ślady będą usuwanie.

 1. Warunkiem ukończenia biegu jest pobranie danych z aplikacji bądź zegarka i wczytanie je w sposób podany w pkt. 11
 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i OC zawodnikom.
 3. Podczas trwania biegu uczestnicy powinni przestrzegać aktualnych obostrzeń przeciw COVID-19.

 

 1. KLASYFIKACJE I WYNIKI
  1. Podczas Zawodów nie będzie prowadzona klasyfikacja wiekowa.
  2. Wyniki będą udostępnione na stronie internetowej www.biegweterana.pl

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy biegu Przedsiębiorstwa Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35 z dopiskiem „Bieg Weterana – Reklamacja” drogą elektroniczną na adres: biuro@potris.pl do dnia 04.06.2021 r.  
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące biegu rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 1. Biegu Weterana „Droga do Bagram”.
  2. Administratorem danych osobowych jest wykonawca biegu Przedsiębiorstwa Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 35
  3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wysyłki medali oraz przygotowania list startowych.
  4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących 1. Biegu Weterana, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Wykonawcy.
  7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Wykonawcę i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkich uczestników wirtualnego 1. Biegu Weterana „Droga do Bagram” obowiązuje niniejszy Regulamin.
  2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem.
  3. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach oraz że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  6. Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów związanych z reżimem sanitarnym).
  7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i prędkość transmisji danych oraz za uwarunkowania techniczne jakie występują po stronie startującego.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.
  11. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.